Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Als u een vraagstuk of probleem onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt dan een voorstel over de afhandeling van uw brief gedaan.
Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt of dat de raadscommissie er over wil discussiëren. In dit laatste geval wordt u als schrijver uitgenodigd. De brief kunt u versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@scherpenzeel.nl

Tijdens de Opinieronde kunnen burgers hun mening geven over onderwerpen die in de Opinieronde op de agenda staan. Daarom is het 2e punt op de agenda het "spreekrecht".
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Dan vragen wij u om dit 24 uur van te voren door te geven aan de griffier. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waar het over gaat een e-mail te sturen naar griffie@scherpenzeel.nl

Tijdens de raadsvergadering kan een inwoner gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan alleen over onderwerpen die niet op de (raads)agenda staan. Hiervoor had u namelijk kunnen inspreken in de Opinieronde.
U kunt dit doen door 24 uur voor aanvang van de vergadering uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waar u ver wenst in te spreken via e-mail te sturen naar griffie@scherpenzeel.nl

De vergaderorde wordt bepaald in de Verordening op de raadscommissies

De vergaderorde van de gemeenteraad wordt geregeld in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad.
U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

Elke gemeente is bij wet verplicht een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van het gemeentebestuur. Scherpenzeel werkt hierin samen met gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Woudenberg en Zeewolde. De rekenkamer werkt per gemeente onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak. De rekenkamer kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad kan zelf ook onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamer inventariseert onderzoeksonderwerpen via de gemeenteraad.

De agendacommissie heeft de taak de voorlopige agenda van de commissievergaderingen (Opinieronden) en raadsvergaderingen voor te bereiden en vast te stellen. 
De Agendacommissie vergadert twee weken voordat de Opinieronde(n) plaatsvindt. Daags na de vergadering plaatst de griffie de concept agenda's en de stukken in het raadsinformatiesysteem op de website. Dit betreft de vergaderingen in de eerstvolgende cyclus.

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Taken van de 
griffier zijn:
• zorgen voor een goedlopend proces van de vergadering tot besluitvorming
• contact met inwoners die vragen hebben over de gemeenteraad
• advisering aan raadsleden bij o.a. het schrijven van moties en amendementen
• advies aan raadsleden over de inzet van andere politieke instrumenten
Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris (de zogenaamde Driehoek). Ook vindt overleg plaats met wethouders en medewerkers die beleid ontwikkelen en uitvoeren.

In de informatieronde van de raad verzamelen de fracties alle informatie die ze nodig hebben om hun mening te vormen over een voorstel door te luisteren en vragen over het onderwerp te stellen.
Inwoners, instellingen, verenigingen etc. kunnen afhankelijk van het onderwerp op de agenda meepraten en vragen stellen. De invloed van een inwoner is in deze fase van het besluitvormingsproces het grootst, omdat er nog geen standpunten zijn ingenomen.
De informatieronde vindt plaats in kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel, aanvang 20.00 uur.
De vergaderdatum en de te bespreken onderwerpen kunt u vinden via de vergaderkalender.

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt de Opinieronde plaats. Naast raadsleden nemen commissieleden deel aan deze vergadering.
Tijdens deze vergaderingen is er ruimte voor korte presentaties, kunnen politieke vragen worden gesteld aan het college en wisselen fracties hun meningen uit met elkaar. Inwoners kunnen komen luisteren. Uiteindelijk brengen commissieleden ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad advies uit. Zo gaan de voorstellen waarover overeenstemming bestaat als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering. De overige stukken worden als bespreek-/debatstuk op de agenda van de raad geplaatst.
Tijdens de opinieronde bestaat de mogelijkheid voor inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. Daarom is het tweede punt op de agenda het "spreekrecht".

Bij de griffie kunt u terecht voor onder andere vragen over vergaderingen, onderwerpen op de agenda's.
Ook als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dan kunt u hiervoor bij de griffie terecht.