Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opinieronde (commissievergadering)

maandag 24 juni 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
P.M. van As
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2
  Spreekrecht - 20:02
 3. 4

 4. 5
  Actualiteiten - 20:05
 5. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Het perceel De Voorposten/Rijnschoten als locatie aan te wijzen voor het uit te werken Omgevingsplan voor de vervangende nieuwbouw van OBS De Dorpsbeuk.

 6. 9

 7. 9.a
  PAUZE - 21:00
 8. 10

 9. 11

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2025-2028
  Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.

 10. 12

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze naar voren te brengen over de wijziging van de begroting 2024 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden.
  2. Met inachtneming van de brief van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, inzake 2% besparingsraming op de ontwerpbegroting 2025, zienswijzen naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden in de zin dat:
  a. In de begroting 2025 en de kaderbrieven en begrotingen voor de komende jaren concreet wordt benoemd welke werkzaamheden (en bijbehorende kosten) wettelijk verplicht zijn en welke behoren tot de beleidsvrijheid van de VGGM;
  b. In de begroting 2025 concrete maatregelen worden opgenomen die leiden tot een verlaging van de kosten;
  c. Efficiënt met middelen wordt omgegaan, die voor de komende jaren volstaan, vanuit de financiële druk op de gemeenten;
  d. Aangegeven wordt wat het voordeel is van een combinatie van GGD en de Veiligheidsregio in één gemeenschappelijke regeling.
  3. Extra budget van € 92.000,00 op te nemen in de Kadernota Scherpenzeel 2025-2028.

 11. 13

  Voorgesteld besluit

  1. Het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (deel A) vast te stellen voor wat betreft de doelen (paragrafen 2.1 en 2.2), het toekomstbeeld (hoofdstuk 3), de bijbehorende keuzes (paragraaf 4.1) en de prioritaire thema’s (paragraaf 4.2);
  2. In te stemmen met het uitwerken van de acties, maatregelen en instrumenten (paragraaf 4.7) van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (deel A) naar een uitvoeringsprogramma met prioritering, rolneming en passende budgettering;
  3. In te stemmen met de samenwerkingsagenda (paragraaf 4.4) en de kennisagenda (paragraaf 4.6) van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (deel A).

 12. 14
  Terugkoppeling college m.b.t. externe organen - 22:20
 13. 15
  Rondvraag - 22:25
 14. 16
  Sluiting