Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opinieronde (commissievergadering)

donderdag 27 juni 2024

20:00 - 22:25
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
W.J. van de Fliert
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2
  Spreekrecht - 20:01
 3. 4
  Actualiteiten - 20:03
 4. 5

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen en aan het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.


  2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de toelichting bij de balans van de jaarrekening 2023, vast te stellen.
  3. Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 275.895 toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. De kredieten zoals opgenomen in bijlage 2 van de jaarstukken 2023 over te hevelen naar 2024.

 5. 6

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een extra budget van € 414.000,00 voor personele kosten en deze te dekken uit het begrotingsoverschot 2024.

 6. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De Voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen.
  2. De begroting 2024 op basis van deze voorjaarsrapportage te wijzigen.
  3. De bestemmingsreserve Riolering op te heffen en het bedrag van de reserve toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 7. 7.a
  PAUZE - 21:15
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadernota 2025-2028 inclusief de uitgangspunten voor de begroting 2025-2028 vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven in oktober 2024 met een procesvoorstel te komen voor een toekomstvisie.

 9. 9
  Terugkoppeling college m.b.t. externe organen - 22:15
 10. 10
  Rondvraag - 22:20
 11. 11
  Sluiting