Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 15 februari 2024

20:00 - 21:50
Locatie

Kulturhus De Breehoek

Voorzitter
M.C. Teunissen-Willemsen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig met kennisgeving de heer H. Dekker.

 2. 2

  Er zijn geen meldingen voor het spreekrecht ontvangen.

 3. 3

  Er zijn geen vragen ingediend.

 4. 4

  Agendapunt 11 Normenkader - Afgevoerd.
  Agendapunt 15 Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers 2023 - Afgevoerd
  Agendapunt 22 Motie vreemd aan de orde van de dag - Toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  Gewijzigde agenda vastgesteld:
  Agendapunten 11 en 15 afgevoerd van de agenda.
  Agendapunt 22 Motie Vreemd aan de orde van de dag toegevoegd aan de agenda.

 5. 5
  Actualiteiten (actieve informatie college / vraag of mededeling raad) - 20:04
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 12 en 14 december 2023 wordt zonder stemming vastgesteld.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  De ingekomen stukken vanaf week 50-2023 worden zonder stemming vastgesteld.

 8. 8
  Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen - 20:10
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw P. van der Wiel conform verzoek te benoemen als lid van de raadscommissies voor de PRO Scherpenzeel-fractie.

  Besluit

  1. Mevrouw P. van der Wiel conform verzoek te benoemen als lid van de raadscommissies voor de PRO Scherpenzeel-fractie.

 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Regiovisie Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de Valleiregio 2024 t/m 2029 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Regiovisie Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de Valleiregio 2024 t/m 2029 vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Beschermd wonen decentralisatie
 11. 11

  Afgevoerd van de Agenda

  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader ten behoeve van de jaarrekening 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Bij vaststellen van de agenda afgevoerd

 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Marktverordening Scherpenzeel 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Marktverordening 2015.

  Besluit

  1. De Marktverordening Scherpenzeel 2024 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Marktverordening 2015.

 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en/of bedenkingen richting de burgemeester kenbaar te maken op het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Politie Oost-Nederland.

  Besluit

  1. Geen wensen en/of bedenkingen richting de burgemeester kenbaar te maken op het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Politie Oost-Nederland.

 14. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het addendum samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023 (bijlage 1).

  Besluit

  1. In te stemmen met het addendum samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023 (bijlage 1).

 15. 15

  Afgevoerd van de Agenda


  Let op: bij dit onderwerp is het raadsvoorstel openbaar en zijn de bijlagen geheim/niet openbaar.
  Deze bijlagen zijn voor raadsleden inzichtelijk via de griffier.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers Scherpenzeel 2023 onder intrekking van de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers, vastgesteld op 26 november 2015.

  Besluit

  Bij vaststellen van de agenda afgevoerd

 16. 16.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Besluit

  1. De referendumverordening van de gemeente Scherpenzeel op de volgende punten aan te passen:
  a. Het onder artikel 5 punt 1 genoemde aantal benodigde handtekeningen van 75 van de kiesgerechtigden in Scherpenzeel tot het doen van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum te wijzigen naar 2% van de kiesgerechtigden in onze gemeente.
  b. Het onder artikel 6 punt 1 genoemde aantal benodigde handtekeningen van 375 van de kiesgerechtigden in Scherpenzeel tot het doen van een definitief verzoek tot het houden van een referendum te wijzigen naar 10% van de kiesgerechtigden in onze gemeente.
  c. Onder artikel 13 een vierde beslispunt toe te voegen waarin wordt vastgesteld dat het opkomstspercentage een graadmeter kan zijn van de betrokkenheid en relevantie van het referendum, waarbij 50% als ondergrens mag worden gezien.

 17. 16.2

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), VVD (2)
  tegen
  SGP (4), Van Dijk (1)

  Besluit

  1. De referendumverordening van de gemeente Scherpenzeel op de volgende punten aan te passen:
  a. Het onder artikel 5 punt 1 genoemde aantal benodigde handtekeningen van 75 van de kiesgerechtigden in Scherpenzeel tot het doen van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum te wijzigen naar 2% van de kiesgerechtigden in onze gemeente.
  b. Het onder artikel 6 punt 1 genoemde aantal benodigde handtekeningen van 375 van de kiesgerechtigden in Scherpenzeel tot het doen van een definitief verzoek tot het houden van een referendum te wijzigen naar 10% van de kiesgerechtigden in onze gemeente.
  c. Onder artikel 13 een vierde beslispunt toe te voegen waarin wordt vastgesteld dat het opkomstspercentage een graadmeter kan zijn van de betrokkenheid en relevantie van het referendum, waarbij 50% als ondergrens mag worden gezien.

 18. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken richting het DB van de GR OddV inzake de kaderbrief OddV 2025;
  2. Het financiële effect van de kaderbrief OddV 2025 voor de gemeente Scherpenzeel ter hoogte van € 65.000,- (2025) en € 72.000,- (2026 e.v.) ten behoeve van de uitvoering van de taken door de OddV structureel op te nemen in de kadernota 2025-2028.

  Besluit

  1. Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken richting het DB van de GR OddV inzake de kaderbrief OddV 2025;
  2. Het financiële effect van de kaderbrief OddV 2025 voor de gemeente Scherpenzeel ter hoogte van € 65.000,- (2025) en € 72.000,- (2026 e.v.) ten behoeve van de uitvoering van de taken door de OddV structureel op te nemen in de kadernota 2025-2028.

 19. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de Kaderbrief 2025 e.v. Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei.

  Besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de Kaderbrief 2025 e.v. Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei.

 20. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de Kaderbrief 2025–2028 gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley.
  2. De financiële gevolgen die uit de Kaderbrief 2025-2028 Regio Foodvalley voortvloeien, te betrekken bij de financiële jaarcyclus 2025 en verder.

  Besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de Kaderbrief 2025–2028 gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley.
  2. De financiële gevolgen die uit de Kaderbrief 2025-2028 Regio Foodvalley voortvloeien, te betrekken bij de financiële jaarcyclus 2025 en verder.

 21. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te geven Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei te wijzigen.

  Besluit

  1. Het college toestemming te geven Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei te wijzigen.

 22. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), GBS (4), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het resterende programmabudget à € 127.000 van ‘Basis op Orde Sociaal Domein’ voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.
  2. De in de decembercirculaire 2023 beschikbaar gestelde middelen voor de kosten Omgevingswet à € 92.357 voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.
  3. Het in de Voorjaarsrapportage 2023 beschikbaar gestelde budget voor het integraal mobiliteitsplan à € 35.000 voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

  Besluit

  1. Het resterende programmabudget à € 127.000 van ‘Basis op Orde Sociaal Domein’ voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.
  2. De in de decembercirculaire 2023 beschikbaar gestelde middelen voor de kosten Omgevingswet à € 92.357 voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.
  3. Het in de Voorjaarsrapportage 2023 beschikbaar gestelde budget voor het integraal mobiliteitsplan à € 35.000 voor 2024 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

 23. 22

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  CDA (1), GBS (4), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), Pro Scherpenzeel (1), SGP (4), Van Dijk (1)
 24. 23
  Sluiting